ADVERT ID 209001

Léachtóir cúnta/ Léachtóir san Oideachas Reiligiúnach trí mheán na Gaeilge

.

Marino Institute of Education

Griffith Ave
Dublin 9
Dublin
D09 R232
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Higher & Further Education
Date Posted:
Fri Mar 15 2024 12:35:31
Application Closing Date:
Fri Apr 5 2024
Commencement Date:
Mon Aug 26 2024
Status of Post:
Permanent
Number of Vacancies:
1
.

POST DETAILS

Title:
Léachtóir cúnta/ Léachtóir san Oideachas Reiligiúnach trí mheán na Gaeilge
Description:
Institiúid Oideachais Marino (IOM)

Agus é spreagtha ag fís na Críostaíochta, pobal teagaisc, foghlama agus taighde is ea IOM atá tiomanta d’ionchuimsiú agus do bharr feabhais san oideachas a chur chun cinn. Is coláiste comhlachaithe de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Bhaile Átha Cliath é IOM, agus cuireann sé cláir fochéime agus iarchéime san oideachas ar fáil, lena n-áirítear cláir oideachais thosaigh mhúinteoireachta.

Cuireann Comhlacht Rialaithe IOM cuireadh roimh iarratais ó dhaoine ag a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha don phost de

LÉACHTÓIR CÚNTA/ LÉACHTÓIR SAN OIDEACHAS REILIGIÚNACH TRÍ MHEÁN NA GAEILGE

CUR SÍOS GINEARÁLTA AR AN bPOST
Dualgais agus Téarmaí & Coinníollacha Ginearálta Fostaíochta

1 PRÓIFÍL AN IARRTHÓRA AGUS RAON FEIDHME AN PHOIST

Is mian le hInstitiúid Oideachais Marino (IOM) Léachtóir Cúnta/Léachtóir san Reiligiún trí Mheán na Gaeilge a cheapadh ar bhonn buan, lánaimseartha dar tús mí Lúnasa 2024.
Beidh dualgais ghinearálta ar an gceapaí i réimse an oideachais freisin. m.sh. maoirseacht ar mhic léinn atá ar shocrúchán, maoirseacht ar thaighde fochéime agus iarchéime, agus modúil atá taobh amuigh de réimse an Oideachas Reiligiúnaigh a theagasc. Ina theannta seo, féadfar a iarraidh ar an iarrthóir rathúil léachtóireacht a dhéanamh trí mheán an Bhéarla.

Is tábhachtach an tréith é an tiomantas don fhoghlaim agus teagasc d’ardchaighdeán i dtimpeallacht mac léinn-lárnach. Tá sé inmhianaithe díograis le haghaidh timpeallacht ildisciplíneach a bheith ag an iarrthóir. Caithfidh an duine a cheapfar fianaise a léiriú dá dtiomantas láidir do bharr feabhais sa teagasc, taighde agus sa ghníomhaíocht leanúnach scolártha.

Cáilíochtaí agus Scileanna Bunriachtanacha (i.e. scileanna nach féidir le hiarrthóir an post a dhéanamh gan iad. Ní dhéanfar iarratais a chur ar an ngearrliosta nár léirigh go soiléir go bhfuil na bunriachtanais ag an iarrthóir):

Ionas go measfar iad don phost seo, beidh an méid a leanas ag teastáil ó iarratasóirí:

a) Cáilíocht iarchéime ábhartha san Oideachas / Oideachas Reiligiúnach ag leibhéal máistreachta agus is fearr ag leibhéal dochtúireachta
b) Líofacht sa Ghaeilge
c) Taithí iomchuí i réimse an oideachais le hinniúlacht léirithe chun cúrsaí d’ardchaighdeán a chur ar fáil ag leibhéal na fochéime agus leibhéal na hiarchéime.
d) Fianaise ar rannpháirtíocht i dtaighde/gcleachtas nuálach i réimse an Oideachais Reiligiúnaigh, go háirithe i réimse an bhunoideachais nó oideachas dara leibhéal.
e) Eolas ar fhorbairtí comhaimseartha i réimse leathan an oideachais agus go háirithe san Oideachas Reiligiúnach, agus conas a theagascann múinteoirí an tOideachas Reiligiúnach i gcontanaim an oideachais ó pheirspictíochtaí teoiriciúla agus feidhmeacha araon.
f) Cumas san oideachas ar líne, amhail ríomhphunanna chomh maith le bealaí foghlama cumaisc, ciana agus solúbtha.
g) Cáilíocht teagaisc, trína bhfuil an t-iarrthóir cáilithe le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta (Bealach 1 nó Bealach 2).

Ní mór d’iarrthóirí a léiriú go soiléir ina n-iarratais an dóigh a gcomhlíonann siad gach ceann de na réamhriachtanais seo.

2. CUR SÍOS POIST

An Caidreamh Tuairiscithe

Éilítear ar an gceapaí na dualgais a bhaineann leis an bpost a chur i gcrích, faoi stiúradh ginearálta Cheann Roinn na hIonchuimsitheachta, an Oideachais Reiligiúnaigh agus Saol Mhic Léinn, dá dtuairiscíonn sé/sí, agus dá bhfuil sé/sí freagrach as feidhmiú na ndualgas sin ar an gcéad dul síos. Tuairisceoidh an duine a cheapfar trí Cheann Roinn na hIonchuimsitheachta, an Oideachais Reiligiúnaigh agus Saol Mhic Léinn chuig Uachtarán na hInstitiúide agus/nó chuig cibé oifigigh IOM eile a d’fhéadfadh an tUachtarán a ainmniú ó am go ham.

D’fhéadfadh an caidreamh tuairiscithe bheith faoi réir ag athbhreithniú tréimhsiúil, ar aon dul le riachtanais seirbhíse agus le forbairtí san Institiúid.

Dualgais agus Freagrachtaí

Áirítear na nithe seo a leanas leis na dualgais:

• Dearadh clár/modúl, léachtóireacht, obair ar ranganna teagaisc, agus measúnú i réimse an Oideachais Reiligiúnaigh (agus b’fhéidir i réimsí eile) le haghaidh clár fochéime agus iarchéime
• Forbairt straitéisí nuálacha teagaisc agus foghlama
• Tiomantas a léiriú do chlár oibre taighde a leanúint agus taighde a fhoilsiú i réimse an Oideachais Reiligiúnaigh
• Forbairt ríomhphunanna le mic léinn thar chontanam an oideachais
• Maoirseacht a dhéanamh ar mhic léinn atá ar shocrúcháin
• Maoirseacht a dhéanamh ar mhic léinn atá rannpháirteach i dtaighde fochéime agus iarchéime
• Páirt a ghlacadh sna dualgais/próisis riaracháin ar fad den roinn lena n-áirítear rannpháirtíocht i gcruinnithe na roinne, cruinnithe na hInstitiúide agus cruinnithe de chuid grúpaí eile
• Bheith i láthair agus páirteach i ngach cruinniú de chuid Chúirt na Scrúdaitheoirí
• Comhaltas de choistí na hInstitiúide agus na dualgais is iomchuí do na coistí sin a chomhlíonadh
• Ceannaireacht a léiriú i réimse tábhachtach straitéiseach don Institiúid.
• Comhairliúchán leis na mic léinn agus leis an bpobal foghlama níos leithne
• Páirt a ghlacadh i ngnáthaimh roghnúcháin le haghaidh mac léinn ionchasach ar nós agallaimh don MGO/agallaimh mac léinn lánfhásta
• Cur leis na himeachtaí ar fhéilire na hInstitiúide ar nós an Lá Oscailte, seachtain an ionduchtaithe, feitheoireacht scrúduithe
• Mol agus cur le dearadh modúl agus cúrsaí nua, nuair is cuí
• Feidhmiú mar theagascóir pearsanta le mic léinn agus é leithdháilte
• Seacht dtreoirphrionsabal na n-iontaobhaithe a chur chun cinn

I measc dhualgais an té a cheapfar beidh léachtaí a thabhairt ar chláir fochéime (B.Oid., B.Eol. Staidéir Oideachais, B.Sc. Staidéir na Luath-Óige,), cláir iarchéime (lena n-áirítear an MGO agus cláir mháistreachta), chomh maith le páirt a ghlacadh i gcláir pháirtaimseartha agus i gcláir eile a sheachadadh. Cuirfidh an duine a cheapfar le dearadh cúrsaí agus foirmiú polasaithe ag leibhéil fochéime agus iarchéime araon.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach mór don cheapaí obair a dhéanamh mar bhall foirne i ngach réimse oibre/roinn laistigh den Institiúid. Cé go bhfuil na dualgais a bhaineann leis an bpost sainithe ar an iomlán faoi na ceannteidil éagsúla mar atá liostaithe, ní liosta uileghabhálach é liosta na ndualgas. Éileofar ar an gceapaí feidhmiú ar bhealach solúbtha agus comhghleacúil. Forchoimeádann IOM an ceart dualgais nua a shannadh nó foireann a athshannadh do réimsí eile na hInstitiúide, nó an dá rud araon, mar fhreagairt ar riachtanais seirbhíse.

3. EOLAS MAIDIR LE hIARRATAIS, MAIDIR LEIS AN bPRÓISEAS ROGHNÚCHÁIN AGUS EOLAS GINEARÁLTA EILE.

Modh Roghnúcháin le haghaidh Molta
Déanfar gearrliostú iarratasóirí a bheidh bunaithe ar cháilíochtaí, ar oiriúnacht agus ar thaithí oibre ábhartha an iarratasóra de réir mar atá sonraithe san iarratas. Is é an t-iarratasóir atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear faisnéis ábhartha uile san áireamh lena iarratas/hiarratas agus go dtaispeánann sé/sí go soiléir conas a chomhlíonann sé/sí na critéir iarrthóra shonraithe.
Déanfaidh painéal agallaimh an t-agallamh a bheidh comhdhéanta de líon nach lú ná 3 duine, agus cuimseofar na daoine is oiriúnaí agus is cáilithí leis chun iarratasóirí sa disciplín a mheasúnú. Is é an Comhlacht Rialaithe a dhéanann gach ceapachán fostaíochta ag IOM. Cuirfear moltaí an phainéil agallaimh maidir le hiarratasóirí rathúla a cheapadh do phoist uile faoi bhráid Chomhlacht Rialaithe IOM lena bhreithniú agus lena chinneadh.
Sa chás nach molann an painéal agallaimh ceapadh buan, forchoimeádann an Institiúid an ceart chun iarrthóir oiriúnach a cheapadh, aitheanta tríd an bpróiseas roghnúcháin, don phost ar bonn téarma seasta.
D’fhéadfaí painéal a chruthú óna bhféadfaí ceapacháin ar chonarthaí buana nó téarma seasta a líonadh le linn shaolré an phainéil. Cuirfear deireadh leis an bpainéal 12 mhí tar éis a dháta foirmithe, is é sin dáta an agallaimh thosaigh.

Ní mór d’iarrthóirí fianaise dhoiciméadach shásúil a chur ar fáil ar oiliúint agus ar thaithí uile arna maíomh acu, más gá.

Tréimhse Phromhaidh
Braitheann an ceapachán ar thréimhse phromhaidh 4 mhí ar fhad a chur i gcrích go sásúil. D’fhéadfaí an tréimhse phromhaidh a shíneadh faoi rogha na hInstitiúide ach in aon chás ní mhairfidh sí níos mó ná 6 mhí. Sínfear an tréimhse phromhaidh mar gheall ar neamhláithreachtaí lena linn. Déanfar monatóireacht ar fheidhmíocht agus ar iompar le linn na tréimhse promhaidh trí phróiseas de chruinnithe measúnaithe. Beidh foirceannadh fostaíochta le linn na tréimhse promhaidh faoi rogha na hInstitiúide. Beidh leagan ciorraithe den nós imeachta smachta infheidhme maidir le fostaithe ar promhadh.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach d’iarratasóirí rathúla uile páirt a ghlacadh i nGrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána. Tabharfar treoir shainiúil maidir leis an bpróiseas sin ag an am iomchuí. Déanfar iarratasóirí nach gcomhlíonann riachtanais na hInstitiúide maidir leis sin a eisiamh ó bhreithniú don cheapachán seo.

Oiliúint Bhunriachtanach
Beidh ar an iarratasóir a éiríonn leis nó léi tabhairt faoin oiliúint chomhlíontachta bhunriachtanach seo a leanas: Ionduchtú, Sláinte & Sábháilteacht agus Cosaint Sonraí (RGCS), agus ní mór dó/di fianaise a sholáthar ar Oiliúint maidir le Cosaint Leanaí de chuid Tusla a bheith déanta acu. Seans go mbeadh gá le tabhairt faoi oiliúint eile má tá gá leis sin.

Tuarastal
An scála tuarastail bhliantúil reatha; €55,220 - €76,410.

Na hIarratais a Dhéanamh
Déan iarratas le litir chlúdaigh agus CV amháin (ní chuirtear aon fhoirm iarratais speisialta ar fáil), tríd an ríomhphost más féidir chuig careers@mie.ie nó tríd an bpost chuig:
An Oifig Acmhainní Daonna
Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9 (D09 R232)

Ní mór iarratais chomhlánaithe a bheith faighte faoi 5.00 i.n., Dé hAoine an 05 Aibreán 2024. Ní ghlacfar le hiarratais a bheidh mall.

Ní bheidh an Institiúid freagrach as costais ar bith, lena n-áirítear speansais taistil, a bhféadfadh iarrthóirí iad a thabhú i ndáil lena n-iarrthóireacht.

Is fostóir comhdheiseanna í Institiúid Oideachais Marino.

.

APPLICATION REQUIREMENTS

  • Covering Letter
.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Apply To:
Griffith Ave
Dublin 9
Dublin
D09 R232
County:
Dublin
Postal District:
Dublin 9
Enquiries To:

SHARE THIS ADVERT