ADVERT ID 181146

Deputy Principal

.

Scoil Santain

Bóthar na hAbhann Móire
Baile Átha Cliath 24
Tamhlacht
D24 TW35
.

MAIN DETAILS

Status:
Active
Level:
Primary
Date Posted:
Wed Sep 21 2022 14:06:20
Application Closing Date:
Fri Sep 30 2022
Commencement Date:
Mon Oct 3 2022
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
Gender:
Co-Educational
School Patronage:
Catholic
Classification:
Gaelscoil
Total No. of Teaching Staff:
22
Current Enrolment:
304
Droichead school:
Yes
.

POST DETAILS

Additional Information:
Tá iarratais á lorg ag Bord Bainistíochta Scoil Santain,Scoil DEIS Banda 2 ,do phost an Phríomhoide Ionaid.

.

Tá rólanna agus freagrachtaí an phost bunaithe ar cheithre réimse ceannaireachta agus bainistíochta mar atá leagtha amach i gciorclán 0044/2019 róil agus freagrachtaí an phoist.
1. Teagasc agus foghlaim
2. An eagraíocht a bhainistiú
3. Forbairt scoile a threorú
4. Cumas ceannaireachta a fhorbairt

Is freagracht iomlán an Phríomhoide Ionaid é cabhrú leis an bPríomhoide i mbainistíocht laethúil na scoile agus ag seasamh le héiteas agus le polasaithe na scoile agus go gcloíonn an scoil go hiomlán leis na struchtúir rialachais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais.

Oibreoidh an Príomhoide Ionad i dteannta leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann bainstíochta lárnach chun a chinntiú go bhfuil ceannaireacht láidir inspreagtha agus bainistíocht éifeachtach ar fud na scoile agus chun eispéiris foghlama dearfacha agus éifeachtacha a bhunú do na daltaí ar fad.

Tá na scileanna, an saineolas agus an t-eolas seo a leanas inmhianaithe:

Tuiscint ar éiteas Caitlicigh na Scoile agus a bheith tiomanta dó.

Scileanna cruthaithe ceannaireachta, taithí ar pholasaithe a forbairt agus cur i bhfeidhm agus sáreolas agus tuiscint ar Cheannaireacht, Bainistíocht agus Riarachán i mBunscoileanna.

Cumas cruthaithe oibriú mar bhall foirne ar bhealach comhoibritheach agus toilteanas chun cumas ceannaireachta a dháileadh, a fhorbairt agus daoine eile a chumhachtú agus Cumas oibriú i gcomhar le pobal na scoile i gcoitinne.

Taithí ar pholasait
he a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Scileanna cumarsáide agus idirbheartaíochta cumasacha agus cumas cruthaithe chun foirne scoile a threorú agus a bhainistiú go rathúil.

Ardleibhéal tuisceana agus eolais ar an Scoil DEIS agus ar chuimsiú agus éagsúlacht san oideachas.

Fianaise agus ardleibhéal tiomantais don Fhorbairt Ghairmiúil leanúnach.

Ábaltacht páirt a ghlacadh i gcláir agus i dtionscnaimh mheantóireachta

Maraon leis na scileanna, an saineolas agus an t-eolas thuas luaite ,Is iad dualgais ar leith an Phríomhoide Ionaid don tréímhse atá romhainn ná
-cabhrú leis an bPríomhoide i mbainistíocht laethúil na scoile
-Comhardaitheoir DEIS, pleanáil, forbairt agus cur i bhfeidhm
-Comhardaitheoir ar fhoireann na Cúntóirí Riachtainisí Speisialta
-Teicneolaíocht Fáisneise agus na Méan Cumarsáide
-OSIE

D’fhéadfaí athbhreithniú a dhéanamh ar na dualgaisí seo de réir mar a thagann athrú ar riachtanais freagrachta na scoile.

Tá cáilíocht inghlactha chun Oideachas Reiligiúnach a mhúineadh riachtanach.
Ní mór d’iarratasóirí na critéir incháilitheachta a chomhlíonadh agus a bheith
Cláraithe go hiomlán le Chomhairle Mhúinteoireachta


Iarrtais ag : folluntanas @scoilsantain.com
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
19646G
Apply To:
An Cathaoirleach
Scoil Santain
Bóthar na hAbhann Móire
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24
D24 TW35
County:
Dublin
Postal District:
Dublin 24
Enquiries To:
01 4597613

SHARE THIS ADVERT